Garantie en algemene voorwaarden:

Garantie:

Bij normaal gebruik zit er 5 jaar garantie op de constructie en het meubelbeslag.

Artikel 1: Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassingen op alle offertes en bestellingen.

Artikel 2: Definities

2.1 Furniture-D.com: Het bedrijf Furniture-D.com, en/of een van de medewerkers

van deze onderneming, welke sinds 2002 staat ingeschreven in het handelsregister

van de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 37100027

2.2 De klant: De persoon, het bedrijf, de instelling, of een ieder die een opdracht of

bestelling heeft geplaatst bij Furniture-D.com. De klant sluit de overeenkomst af

en is ook degene die verantwoordelijk is voor betaling.

2.3 De bestelling: De opdracht door de klant gegeven aan Furniture-D.com met het

verzoek tot levering van diensten of goederen volgens de gegeven omschrijving.

Niet expliciet genoemde details vallen niet onder de opdrachtomschrijving, en

worden door Furniture-D.com zelf ingevuld. Een niet benoemde eigenschap of

detail van de opdracht kan dan ook nooit beschouwd worden als nalatigheid of

reden zijn tot weigering van de levering.

Artikel 3: Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zijn uitsluitend een aanbod. Furniture-D.com is

op geen enkele wijze hieraan gebonden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en

Furniture-D.com behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen indien

nodig.

3.2 Bij ontvangst van de aanbetaling of bij ontvangst van een ondertekende

bestelling heeft de klant bevestigd akkoord te gaan met de levering van de

bestelling tegen de afgesproken prijs, en verplicht de klant zich het volledige

openstaande bedrag uiterlijk bij aflevering te betalen, tenzij nadrukkelijk anders

overeengekomen, waarbij altijd een maximumtermijn van 7 dagen na de

leverdatum geldt. Indien men de afgesproken aanbetaling heeft betaald en men

ziet na verloop van tijd af van het bestelde, wordt de aanbetaling niet

terugbetaald. De aanbetaler heeft geen recht op materialen, meubelbeslag welke

dan aan het produkt zijn besteed.

3.3 Furniture-D.com kan bestellingen weigeren. Indien een bestelling niet

leverbaar is, of indien Furniture-D.com van mening is dat zij niet in staat is tot het

leveren van de goederen, kan Furniture-D.com de overeenkomst ontbinden. Ook

zonder opgave van reden kan Furniture-D.com tot ontbinding van de

overeenkomst overgaan, waarbij de aanbetaling binnen 7 dagen volledig

terugbetaalt wordt aan de klant.

3.4 Specificaties van de bestelling die niet schriftelijk zijn doorgegeven aan

Furniture-D.com, hetzij expliciet in email, of ondubbelzinnig in een tekening, zijn

geen onderdeel van de overeenkomst. De bestelling wordt geleverd volgens de

algehele indruk van de wensen van de klant, waarbij de expliciet genoemde

wensen en afmetingen gehanteerd worden. Niet benoemde details worden zo

goed mogelijk naar inzicht van Furniture-D.com uitgevoerd.

3.5 Wensen of verwachtingen welke niet overeenkomen met de uitvoering van de

bestelling, en welke niet overduidelijk beschreven zijn (zie 2.3) kunnen nooit een

reden vormen de levering van de bestelling te weigeren. De klant is ook dan

onvoorwaardelijk verplicht tot betaling.

Artikel 4: Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s,

inclusief BTW, bezorgkosten, ophangkosten en afstellingskosten tenzij

uitdrukkelijk anders vermeldt. Betaling vind plaats door gedeeltelijke of gehele

vooruitbetaling op de bankrekening van Furniture-D.com, voordat aan de

verwerking van de bestelling begonnen zal worden. Contant betalen is mogelijk

in de showroom of bij aflevering/ophalen.

4.2 Indien men het meubel alleen op de plek van bestemming krijgt door gebruik

te maken van liftjes of andere materieel of door externe partijen als

verhuisbedrijven in te schakelen dan zijn deze kosten voor de koper.

4.3 Indien wordt afgesproken dat betaling achteraf op rekening mogelijk is, dient

het volledige bedrag, zonder voorbehoud van kosten van iedere aard, altijd

binnen 7 dagen betaald te zijn. Bij uitblijven van de betaling zal de rekening uit

handen worden gegeven aan een incassobureau, waarbij alle incassokosten voor

rekening van de klant zijn.

4.4 Goederen welke niet volledig zijn afbetaald blijven eigendom van Furniture-D.com. 

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen, in de ruimste zin van het woord, aan 

te brengen aan de geleverde goederen. Hieronder wordt ook verstaan

het schilderen van de goederen en het boren van gaten in de goederen.

Artikel 5: Aflevering en leveringstermijnen

5.1 Furniture-D.com streeft ernaar om producten binnen de afgesproken levertijd

af te leveren. Door Furniture-D.com opgegeven levertermijnen zijn uitsluitend ter

indicatie, maar nooit bindend. Onder invloed van de hoeveelheid openstaande

bestellingen kan de levertijd uitlopen. Sommige producten, met name specifiek

op maat gemaakte bestellingen, kunnen een langere levertijd hebben.

5.2 De door Furniture-D.com opgegeven levertijden gaan in op het moment

waarop de omschrijving van de bestelling duidelijk bij ons bekend is, en de

aanbetaling door ons is ontvangen.

5.3 Bij levering is Furniture-D.com verantwoordelijk voor eventueel benodigde

mankracht om de bestelde goederen vanaf de auto verder te verplaatsen.

5.4 De klant dient zelf zorg te dragen voor voldoende ruime doorgang om het

meubel vanaf de auto naar de plaats van bestemming te brengen. Bijvoorbeeld een

te kleine deuropening, en te krappe bocht in een gang of ieder andere hindernis of

obstakel is voor risico van de klant. Hieruit voortvloeiende kosten zijn ook voor

risico van de klant.

Artikel 6: Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Voor door Furniture-D.com geleverde producten geldt uitsluitend garantie op

constructieve fouten of nalatigheden welke voorkomen hadden kunnen worden.

6.2 Op materialen en/of grondstoffen wordt geen garantie gegeven. Hout is een

natuurproduct, en kan altijd gaan werken. Kromtrekken, of andere op natuurlijke

wijze of door klimaat-omstandigheden bij de klantontstane afwijkingen zijn niet

uit te sluiten.

6.2 Furniture-D.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei

schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove

schuld aan de kant van Furniture-D.com. Furniture-D.com is nimmer

aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of

omzetderving.

6.3 Indien Furniture-D.com, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te

vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan

de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is

veroorzaakt.

6.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie

indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende

gevallen:

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder

begrepen reparaties die niet met toestemming van Furniture-D.com zijn verricht;

– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar

gemaakt;

– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of

onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig

onderhoud.

6.5 De koper is gehouden Furniture-D.com te vrijwaren voor enige aanspraak die

derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Furniture-D.com

mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de

desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

6.6 De klant is verplicht de producten onmiddellijk bij levering nauwkeurig te

(doen) inspecteren. Bij gebreken die later aan het licht komen en waarbij

aanspraak op garantie kan worden gemaakt zijn de extra transportkosten volledig

voor rekening van de klant.

6.7 De garantie geldt uitsluitend voor klachten welke binnen 12 maanden na de

factuurdatum worden geconstateerd en schriftelijk gemeld aan Furniture-D.com.

Hierna vervalt elke aanspraak op garantie.

6.8 Indien de schade of het gebrek niet onder de garantie valt zijn de hiervoor

gemaakte (reis)kosten voor rekening van de klant.

6.9 Het is mogelijk dat Furniture-D.com op haar internetsite links opneemt naar

andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker

kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Furniture-D.com is niet

verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of

het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 7: Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Furniture-D.com niet gehouden haar verplichtingen

jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort

voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke

omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder

meer stakingen, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige

levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van

 enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht 

verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte 

communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de

internetsite, als ook lang- of kortdurende storing aan machines welke essentieel 

zijn voor de productie.

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de

door Furniture-D.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te

respecteren.

8.2 Furniture-D.com garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen

inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel

eigendomsrecht van derden.

Artikel 9: Promotie-activiteiten

9.1 Furniture-D.com heeft het recht om beeldmateriaal van de geleverde

producten, ook indien deze speciaal voor de klant ontwikkeld zijn, te gebruiken

voor haar eigen promotie.

9.2 Beeldmateriaal gemaakt bij de klant thuis zal alleen met toestemming van de

klant gebruikt worden.

Artikel 10: Disclaimer

10.1 Alle op de site, in drukwerk, of mondeling genoemde prijzen, percentages en

tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het

bereik van Furniture-D.com steeds worden gewijzigd. Furniture-D.com registreert

en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op.

10.2 De website van Furniture-D.com en alle daarin voorkomende teksten,

documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk

beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is

schriftelijke toestemming vereist. Furniture-D.com sluit aansprakelijkheid uit

voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het

gebruik van de website en de inhoud ervan. Furniture-D.com onderhoudt en

beveiligt de website en inhoud, of besteedt dit voor een deel uit. Furniture-D.com

geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden.

Evenmin kan Furniture-D.com garanderen dat het gebruik van de website en de

inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke

toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1 Furniture-D.com slaat de gegevens van klanten uitsluitend op voor eigen

administratie. Gegevens worden niet doorverkocht aan derden.